Fa uns dies, un mitjà de comunicació social escrit, es feia ressò d’una nova proposta de solució alternativa a l’existent, pel traçat del quart cinturó. Es tracta d’una proposta treballada per l’enginyer de Camins Manuel Herce, a partir de l’encàrrec que li va ser formulat des del departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. La proposta, molt possiblement servirà de base per tal de replantejar la polèmica via, ateses les moltes crítiques que el projecte havia merescut fonamentalment derivades de l’escàs respecte medioambiental que de l’anterior proposta de traçat se’n desprenia. Per contra, Herce ha elaborat una proposta integral del quart cinturó tenint en compte l’actual i futura xarxa de carreteres, autopistes i xarxes ferroviàries i les necessitats de connexió intercomarcal dels municipis pels quals la via ha de transcórrer. I tot plantejat des del respecte al territori. La proposta d’Herce, doncs, va més enllà de redefinir el traçat del quart cinturó i, en un mateix projecte, té en compte les necessitats del territori no només pel què fa al transport privat sinó que també pel que fa a la dinamització del transport públic.

El nou projecte significa un salt qualitatiu important en relació al traçat del quart cinturó concebut com a via ràpida seguint el model de l’actual B-30. El traçat que proposa l’enginyer Herce abandona aquella filosofia, té en compte les ciutats i les poblacions per les quals la nova via ha de passar i interacciona, en la seva proposta, traçat del quart cinturó amb vies de comunicació orbitals dels nuclis urbans dels municipis pels quals transcórre. Això fa que el traçat que proposa Herce tingui un caràcter més urbà i, de manera conseqüent, se’n rebaixi la velocitat. Si ens hem d’atendre a les primeres opinions que sobre el nou projecte han manifestat els portaveus d’alguns partits, la proposta formulada per Herce es troba en el bon camí que hauria de resoldre el vell contenciós que afecta fons i forma del quart cinturó i que impedia es pogués avançar, per resoldre, cap a la reducció dels dèficits que pateix la xarxa viària, especialment la situada al nord de la nostra comarca. Tant des d’IC –que sempre ha estat molt crítica amb el projecte del quart cinturó– com des del PSC, la proposta d’Herce ha estat rebuda positivament i consideren que la proposta ha de ser una excel•lent base a partida per assolir un acord definitiu no només en relació al traçat definitiu del quart cinturó, sinó que també sobre el model integral de comunicacions que proposa.

Cal ara esperar que la nova proposta de traçat del quart cinturó que és sobre la taula, sigui discutida, consensuada, desenvolupada i aprovada i que les imaginatives solucions que Herce formula en el seu projecte, s’apliquin eficientment. D’aquesta manera resoldrem, d’una banda, el vell debat entorn el quart cinturó i, de l’altra, podrà consolidar-se una proposta que, en la seva concepció, ha tingut en compte la globalitat del territori, de les ciutats i poblacions afectades i dels requeriments que en matèria de comunicació viària cal resoldre. Això sense oblidar que el progrés del projecte a partir de la proposta d’Herce, ha de tenir una forta i positiva incidència en els usos i en la protecció del nostre territori que, dit sigui de passada, bona falta ens continua fent. En definitiva, ens trobem davant una bona notícia i una oportunitat que no s’hauria de deixar perdre. Ens hi van moltes coses, especialment els hi va molt als municipis situats al nord de les ciutats de Terrassa i Sabadell que, al seu torn, han de veure molt millorades les seves comunicacions viàries amb qualsevol punt de la geografia catalana.

Publicat a Diari de Sabadell, el 6 d’abril de 2006